Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija (LRATCA) informuoja, jog vasario 22 d. įvykusiame asociacijos narių susirinkime už įstatų pažeidinėjimą bei piktybišką nario mokesčio nemokėjimą iš asociacijos buvo pašalintas Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC).

LRATCA įstatuose numatyta, kad narys gali būti pašalinamas iš asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu paprasta balsų dauguma, jeigu jis nesilaiko įstatų, nemoka nario mokesčio, nesilaiko kitų LRATCA dokumentų, reglamentuojančių veiklą nustatytos tvarkos, viešai reiškia savo vienašališką nuomonę bet kuriuo klausimu, negavęs kitų narių pritarimo.

Informuojame suinteresuotas šalis, kad sprendimo priėmimo diena yra laikoma VAATC pašalinimo iš LRATCA diena.